Wokół dokumentacji szkolnej

Nowy rok szkolny już praktycznie powoli staje się faktem i w związku z tym szkoły muszą przygotować się na nowo do pracy. Uczniowie szkołę postrzegają przede wszystkim przez pryzmat nauki i może trochę jeszcze przez pryzmat wycieczek, które z reguły każda placówka szkolna od czasu do czasu organizuje. Dla nauczycieli początek roku szkolnego to przede wszystkim mnóstwo pracy biurowej, czyli sporządzenie całej masy dokumentów, które każda szkoła musi posiadać, bo tak stanowią stosowne przepisy prawa oświatowego. Część z nich funkcjonuje przez określony czas, a część musi być modyfikowana każdego roku. To logiczne, bo zmieniają się przecież i przepisy, i pewne uwarunkowania. Nie żyjemy przecież w próżni i dlatego też tak właśnie trzeba postępować.
Przyjrzyjmy się zatem, jakie dokumenty regulują pracę szkoły. Otóż, jest ich sporo. Nie do końca nawet zdajemy sobie z tego sprawę. Ale to nic dziwnego, bo kiedy człowiek jest uczniem, nie musi tego wiedzieć, a kiedy opuszcza szkołę, taka wiedza jest już mu zupełnie do niczego niepotrzebna. Ale jednak może nie zaszkodzi posiąść takową wiedzę. Przecież zawsze to lepiej wiedzieć więcej niż mniej. Najważniejszym dokumentem szkolnym jest statut. To taka baza, akt prawny regulujący zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania danej placówki oświatowej. Kolejnym dokumentem jest wewnątrzszkolny system oceniania. Tutaj zawarte są wszystkie zasady, wg których ocenia się uczniów. Z tymi kryteriami uczniowie muszą być zapoznawani na początku każdego roku szkolnego, po to, aby już w trakcie nauki było jasne, w jaki sposób i za co będą zdobywali oceny z każdego przedmiotu. A jeszcze jakie dokumenty regulują pracę szkoły? Żadna szkoła nie może obyć się bez programu profilaktycznego oraz programu wychowawczego. Te dwa dokumenty w jakimś stopniu muszą korespondować ze sobą, bo pewne kwestie w nich zawarte pokrywają się. Kolejny konieczny do pracy każdej jednostki oświatowej dokument to plan pracy szkoły. Następne to podstawy programowe, programy nauczania oraz szkolny zestaw podręczników. Każdy dyrektor musi mieć opracowany plan nadzoru pedagogicznego. W szkole konieczne są dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć indywidualnych, dzienniki pracy psychologa lub pedagoga, plan dyżurów nauczycieli, dziennik zajęć w świetlicy szkolnej, plany doskonalenia zawodowego nauczycieli. Te wymienione dokumenty można określić jako związane z obszarem nauczania, wychowania i opieki. Ale to nie wszystko, bo pozostaje jeszcze dokumentacja niezbędna do administrowania szkołą, czyli wszelkiego rodzaju rejestry. Wymienić więc tutaj należy następujące dokumenty: księga uczniów, księga absolwentów, rejestr wydanych legitymacji szkolnych, rejestr wydanych zaświadczeń, rejestr wydanych świadectw, rejestr wydanych duplikatów, instrukcja kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykaz akt, księga kancelaryjna czy też rejestry przesyłek.
Jak widać z powyższego zestawienia, praca każdej szkoły musi być odpowiednio symulowana. To wcale nie taka prosta sprawa jak by się mogło wydawać przeciętnemu Kowalskiemu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here